Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony janiszewska.com.

  1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Janiszewska („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 

  1. Gromadzone Dane

2.1. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię, adres e-mail, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji w bazie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji wykonywanej poprzez wypełnienie formularza zapisu na newsletter, formularza pobierania, formularza zakupu usług lub produktów, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

 

  1. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem strony – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.2. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem strony, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w tym danych wymienionych w art. 2 ust. 1, danych dotyczących umów sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem strony) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

3.4. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi żywienia i dietetyki, produktów i usług oferowanych przez Katarzynę Janiszewską – aż do cofnięcia zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3.5. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

  1. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w formularzach podanie danych jest konieczne w celu rejestracji, pobrania lub złożenia i realizacji zamówienia.

4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach, można cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się poprzez adres katarzyna@janiszewska.com. Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

  1. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

  1. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę janiszewska.com obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.